Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)
Privacy
Juridische kennisgeving

Versie 2016

De informatie die op de websites van Dräger wordt weergegeven, valt onder de volgende gebruiksvoorwaarden.

Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
De Dräger websites en de Dräger Newsletters, hun design, teksten, afbeeldingen, grafische elementen, databases, animatiebestanden en downloads van welke aard dan ook (hierna "Dräger Content” genoemd) vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Het is u niet toegestaan om de Dräger Content geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, downloaden of op andere websites te gebruiken. Dräger behoudt zich alle rechten voor, in het bijzonder vorderingen op basis van auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht en concurrentiewetgeving, die voortvloeien uit onrechtmatig gebruik van Dräger Content of delen daarvan en geregistreerde merken.

Inhoud
Dräger Content wordt slechts ter informatie aangeboden. Alle kennisgevingen, aanbevelingen, en andere inhoud wordt uitsluitend ter informatie of promotie aangeboden en deze zijn op geen enkele manier bindend. De beschrijving van de producten is op geen enkele manier bedoeld om het zorgvuldig doorlezen dan de gebruiksaanwijzing te vervangen. Geen enkele informatie is bindend, en dit geldt in het bijzonder voor de gebruiksaanwijzingen. De kennis die in berichten wordt verstrekt is aan voortdurende veranderingen onderhevig door onderzoek en ontwikkeling. De schrijvers hebben naar beste kunnen ervoor gezorgd dat de geboden informatie, met name ten aanzien van toepassing en functie, is gestoeld op de kennis die op het moment van bekendmaking voorhanden was. Dit ontslaat u niet van uw eigen onderzoeksplicht en verantwoordelijkheid bij het nemen van beslissingen.

Dräger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de informatie die is opgenomen in de Dräger Content, tenzij Dräger uitdrukkelijk heeft aangegeven voor de betreffende inhoud in te staan. Dräger behoudt zich het recht voor om de informatie die is opgenomen in de Dräger Content te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit is ook van toepassing op verbeteringen van en/of wijzigingen aan de productbeschrijving.

Dräger Content bevat geen garantie op bepaalde eigenschappen of garanties van welke aard dan ook.

Dräger is overeenkomstig de wettelijke bepalingen hierover, aansprakelijk voor externe content. Wanneer een link toegang geeft tot websites van derden, wijst Dräger u erop dat het bedrijf geen enkele invloed heeft op, noch verantwoordelijk is voor de inhoud of structuur van deze door externe partijen onderhouden websites, nog beroepen wij ons op eigendom hiervan. Hieronder valt ook de naleving van privacybeleid door externe websites.

Beveiliging en toegang
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de applicaties die u gebruikt voor toegang tot de Dräger Content geen virussen bevatten. Bij de toegang tot Dräger Content en gekoppelde websites bent u zich bewust van en aanvaardt u de risico's die een publieke toegang oplevert en de mogelijkheid van externe invloed op de inhoud. Dräger is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend de verwezenlijking van deze risico's bij het gebruik van Dräger Content of gekoppelde websites, tenzij Dräger rechtstreeks aansprakelijk is voor dit risico en de verwezenlijking hiervan. Dräger is met name niet aansprakelijk voor het uitvallen van uw IT-systemen of voor verlies van programma's of andere data in uw IT-systemen.

Dräger streeft ernaar om de Dräger websites zo in te richten, dat deze voortdurend bereikbaar zijn. Dräger is echter niet aansprakelijk voor enige beperking van toegang of gebruik om welke reden of voor welk tijdsbestek dan ook. Dräger behoudt zich met name het recht voor om de Dräger website zonder voorafgaande kennisgeving af te sluiten.

Toepasselijk recht en overige bepalingen
Het Duitse recht is van toepassing op alle juridische aspecten in verband met en voortvloeiend uit het gebruik van de Dräger Content.

Vragen over deze juridische kennisgevingen kunt u per e-mail sturen naar info@draeger.com. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Bij uw bezoek aan onze website gebruiken we cookies. U kunt in uw browser de instellingen voor cookies aangeven en aanpassen. We gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen ons gebruik van cookies als uw browser dit toelaat. De verwerking en het gebruik van gegevens die via vragenlijsten zijn verkregen worden behandeld volgens de wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming en het privacybeleid van ons bedrijf. Als u onze verklaringen over gegevensbescherming wilt lezen, kunt u klikken op de volgende link.